an online Instagram web viewer

  • @sed_amin_2294

Images by sed_amin_2294

بهترین حس دنیاست، زمانی که در زیر عَلَمَت قدم بر میدارم چه آرامشی، چه قدرتی، چه احساسی، به وجودم میدهد،نوکریت
آرام بر گونه هایم میلغزد تاوان بی فکری های دیروز کاش بیهوده نمی تاختم...
اوضاع هیچوقت بهتر نمیشه این تویی که باید قوی تر شی
خاک شد هرکه در این خاک زیست خاک چه داند که در این خاک کیست سرانجام که
زیاده خواه نیستم⛰⛰⛰ جاده شمال یک کلبه جنگلی یک میز کوچک چوبی بادوتا صندلی کمی هیزم کمی آتش مهِ جنگل کمی
جوری باشین که هرکی دیدتون نگه (عه این بامن بود) بگه (کاش این با من بود)👍👍👍
ما از آن ساده دلانیم که ز کس کینه نداریم یک شهر پر از دشمنو یک
قدر بزرگ ترین ثروث دنیای مان را بدانیم...
Load More